bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

1. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego które inwestor składa przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego i zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje:

 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę;
 • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:

 • kat. V - obiekty sportu i rekreacji;
 • kat. IX - budynki kultury nauki i oświaty;
 • kat. X - budynki kultu religijnego;3.
 • kat. XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
 • kat. XII - budynki administracji publicznej;
 • kat. XIII - pozostałe budynki mieszkalne;
 • kat. XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kat. XV - budynki sportu i rekreacji;
 • kat. XVI - budynki biurowe i konferencyjne;
 • kat. XVII - budynki handlu gastronomii i usług, z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie;
 • kat. XVIII - budynki przemysłowe, z wyjątkiem obiektów magazynowych;
 • kat. XX - stacje paliw;
 • kat. XXII - składowiska odpadów;
 • kat. XXIV - obiekty gospodarki wodnej, z wyjątkiem stawów rybnych;
 • kat. XXVII - budowle hydrotechniczne, piętrzące, upustowe i regulacyjne, z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych;
 • kat. XXVIII - obiekty mostowe, drogowe i kolejowe;
 • kat. XXIX - wolno-stojące kominy i maszty.

4. Przyjmowanie obiektów budowlanych do użytku

1. do obiektów budowlanych na budowę, których jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić po zakończeniu budowy, jeżeli PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji dołączając:

 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o występujących nieistotnych zmianach (potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego), o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, o zastosowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych;
 • zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy;
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania oraz o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna);
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
 • dokumentację sporządzaną przez uprawnionego geodetę zawierającą: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projekt;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • oryginał dziennika budowy;

2. dla obiektu budowlanego lub budynku na użytkowanie którego jest wymagane pozwolenie na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 • wniosek o udzielanie pozwolenia na użytkowanie
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o występujących nieistotnych zmianach (potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego), o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, o zastosowaniu wyrobów budowlanych dopuszczonych do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych;
 • zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy;
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania oraz o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna);
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
 • dokumentację sporządzaną przez uprawnionego geodetę zawierającą: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projekt;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • oryginał dziennika budowy;

3. inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

5. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

6. Udzielanie odpowiedzi na proponowane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

7. Legalizacja samowoli budowlanych i ustalanie opłat legalizacyjnych.Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 27.06.2015
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 30.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 014